ZAMKNIJ
0 Koszyk € 0,00
ZAMKNIJ

TWÓJ KOSZYK JEST PUSTY

Dodaj do niego produkty. Sprawdź naszą szeroką gamę produktów!

WARUNKI PRAWNE KORZYSTANIA Z WITRYNY

MADE-IN-SPAIN.COM zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji w dowolnym momencie, jednostronnie i bez potrzeby uprzedniego powiadamiania Użytkowników, treści, struktury i funkcjonalności lub warunków dostępu do tej strony.

Użytkownicy witryny są jednak świadomi i akceptują, że część informacji zawartych w niniejszym dokumencie może być niepoprawna, niekompletna lub nieaktualna lub zawierać błędy typograficzne. MADE-IN-SPAIN.COM nie jest zobowiązany do aktualizowania treści tej strony i nie jest wiarygodny w przypadku braku aktualizacji informacji. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ocenę dokładności i / lub użyteczności wszelkich informacji, porad, opinii lub innych treści dostępnych za pośrednictwem tej strony.

W odniesieniu do cen produktów oferowanych na stronie www.made-in-spain.ie, MADE-IN-SPAIN.COM zastrzegamy sobie prawo do ich modyfikacji z dowolnego powodu i bez wcześniejszego powiadomienia. MADE-IN-SPAIN.COM podobnie zastrzega sobie prawo do anulowania zakupu złożonego przez Użytkownika w całości lub w części z jakiegokolwiek powodu, zwracając sumę anulowanego zakupu za pomocą tej samej metody płatności, jaką zastosował Użytkownik.

MADE-IN-SPAIN.COM podobnie zastrzegamy sobie prawo do czasowego zawieszenia dostępu do tej strony, bez konieczności uprzedniego powiadomienia, w celu wykonania czynności konserwacyjnych, aktualizacji, ulepszeń lub napraw.

Użytkownikom zabrania się korzystania z tej strony do wysyłania, przesyłania lub publikowania jakichkolwiek niezgodnych z prawem, grożących, zniesławiających, zniesławiających, propagujących, skandalicznych, obscenicznych, pornograficznych lub jakichkolwiek innych materiałów, które mogą powodować powstanie odpowiedzialności cywilnej lub karnej zgodnie z obowiązującymi przepisami , z odpowiedzialnością za takie zdarzenia we wszystkich przypadkach związanych z użytkownikiem.

MADE-IN-SPAIN.COM, nie może zagwarantować, że witryna lub serwery, w których jest ona zainstalowana, są wolne od wirusów lub innego rodzaju potencjalnie szkodliwego oprogramowania, ani dostępności, ciągłości, przydatności lub nieomylności funkcjonalności tej witryny, jej usług lub zawartości, ani zgodności z prawem, wiarygodność lub przydatność informacji i treści dostarczanych przez osoby trzecie za pośrednictwem tej strony.

Z tej witryny mogą korzystać wyłącznie osoby fizyczne i prawne posiadające wystarczające uprawnienia zgodnie z obowiązującym prawem dotyczącym wieku prawnego.

Zachowanie użytkowników. Zakazy

Korzystanie z treści i usług oferowanych przez MADE-IN-SPAIN.COM podlega wyłącznemu ryzyku i odpowiedzialności Użytkowników.

Firma nie przyjmuje żadnych zobowiązań ani zobowiązań do weryfikacji lub nadzorowania treści i informacji wprowadzanych przez Użytkowników.

Użytkownicy zobowiązują się do korzystania ze strony internetowej oraz całej jej zawartości i usług z należytą starannością, przez cały czas zgodnie z prawem, właściwymi standardami postępowania i niniejszymi ogólnymi warunkami, zachowując przez cały czas szacunek dla innych Użytkowników.

Użytkownicy zobowiązują się również do właściwego wykorzystywania materiałów i informacji zawartych na stronie internetowej, nie wykorzystując ich do wykonywania działań niezgodnych z prawem lub przestępczych lub jakichkolwiek innych naruszających prawa osób trzecich, naruszających przepisy dotyczące własności intelektualnej i przemysłowej lub jakiekolwiek inne zasady obowiązującej struktury prawnej, będące jedynymi stronami odpowiedzialnymi przed MADE-IN-SPAIN.COM oraz stronom trzecim za każde naruszenie niniejszych warunków.

Użytkownicy zobowiązują się nie przekazywać, nie wprowadzać, rozpowszechniać ani udostępniać osobom trzecim wszelkiego rodzaju materiałów lub informacji z naruszeniem prawa, moralności, porządku publicznego lub niniejszych ogólnych warunków użytkowania.

Użytkownicy muszą we wszystkich przypadkach podawać dokładne informacje, które nie prowadziłyby do żadnych nieporozumień, oraz właściwe dane identyfikacyjne, w żadnym wypadku nie uzurpują sobie tożsamości osób trzecich ani nie działają w ich imieniu.

W odniesieniu do popełnienia jakiejkolwiek nieprawidłowości należy pamiętać, że adres IP komputera jest rejestrowany po prostu przez dostęp do naszej strony internetowej.

Chronione strefy strony internetowej.

Rejestracja lub rejestracja użytkownika będą wymagane w celu uzyskania dostępu do wszystkich usług MADE-IN-SPAIN.COM. Ta rejestracja odbywa się w sposób wyraźnie wskazany na stronie internetowej.

Ta strona może zawierać strefy ograniczonego dostępu, chronione danymi identyfikacyjnymi i hasłami lub innymi mechanizmami bezpieczeństwa. Użytkownicy nie mogą próbować uzyskać dostępu do stref ograniczonego dostępu, chyba że zostali należycie upoważnieni przez MADE-IN-SPAIN.COM, ani nie próbuj unikać lub manipulować ustanowionymi przez siebie mechanizmami ochronnymi.

Użytkownicy, którzy zostali autoryzowani przez MADE-IN-SPAIN.COM aby uzyskać dostęp do którejkolwiek z tych stref chronionych, powinny być one niezawodne wyłącznie w celu zachowania ich ścisłej tajemnicy i nieujawniania osobom trzecim danych identyfikacyjnych, haseł i innych metod bezpieczeństwa udostępnionych im przez MADE-IN-SPAIN.COM w celu uzyskania dostępu do stref chronionych. Użytkownicy będą zatem jedynymi stronami odpowiedzialnymi za wszelkie szkody spowodowane brakiem zachowania tajemnicy wyżej wymienionych mechanizmów bezpieczeństwa.

Użytkownicy są niniejszym informowani, że nieautoryzowana próba dostępu do stref ograniczonego dostępu na tej stronie może podlegać odpowiedzialności cywilnej i / lub karnej.

Własność intelektualna i przemysłowa.

Cała zawartość strony, w tym, na przykład, bez ograniczania się do znaków towarowych, logo, grafiki, obrazów, plików dźwiękowych i wideo, oprogramowania, kodu programowego, tekstów, ikon i nazw usług identyfikujących (zwanych dalej „ materiały ”) są własnością MADE-IN-SPAIN.COM i są chronione przez obowiązujące przepisy dotyczące praw własności intelektualnej i przemysłowej.

Dostęp Użytkowników do tej witryny nie stanowi żadnego rodzaju zrzeczenia się, przeniesienia lub przypisania wspomnianych praw własności w całości lub w części, a dostęp do takich treści lub elementów w żaden sposób nie daje Użytkownikowi możliwości kopiowania, sprzedaży , modyfikowanie, reprodukowanie, publikowanie, przypisywanie, przenoszenie lub tworzenie nowych produktów lub usług pochodzących z informacji i elementów tu zawartych.

Z tego powodu Użytkownicy strony nie mogą bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody MADE-IN-SPAIN.COM, kopiować, rozpowszechniać, pobierać, modyfikować, eliminować, usuwać, zmieniać, publikować, przenosić lub w jakikolwiek sposób wykorzystywać zawarte w nich materiały.

Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani licencji w odniesieniu do usługi lub jej elementów, z wyjątkiem ograniczonego prawa do korzystania z usługi zgodnie z obowiązującymi warunkami. Treść lub elementy dostępne za pośrednictwem usług MADE-IN-SPAIN.COM mogą być wykorzystywane wyłącznie do indywidualnego użytku i potrzeb, z obowiązkiem nie wykonywania bezpośredniego lub pośredniego komercyjnego wykorzystania usług, materiałów, elementów lub informacji uzyskanych za ich pośrednictwem.

Nieautoryzowane użycie jakichkolwiek materiałów zawartych na stronie internetowej www.made-in-spain.ie i wszystkich ich rozszerzeń spowoduje wszczęcie wszelkich stosownych działań prawnych oraz roszczenie o odszkodowanie wynikające z prawa własności intelektualnej Hiszpanii lub kraju pochodzenia sprawcy.

Informacje przekazywane przez użytkowników.

Ta strona może zawierać publiczne fora, czaty i inne mechanizmy, za pomocą których użytkownicy mogą wyrażać swoje opinie i wymieniać pliki w formacie elektronicznym. Informacje, komunikacja i systemy archiwizacji przekazywane za pośrednictwem tych forów i pokojów rozmów, wraz z adresami poczty elektronicznej i wszelkimi innymi komunikatami ujawnionymi przez Użytkowników, nie będą klasyfikowane jako informacje poufne.

Za każdym razem, gdy Użytkownicy przesyłają lub publikują jakiekolwiek informacje na tej stronie, udzielają autoryzacji MADE-IN-SPAIN.COM do wykorzystywania wspomnianych informacji, w tym, bez ograniczania się do, używania, powielania, przekazywania, publikowania lub wysyłania wspomnianych informacji w jakimkolwiek celu, w tym, bez ograniczania się do, powielanie, ujawnianie, przekazywanie, publikowanie lub wysyłanie takich informacji.

MADE-IN-SPAIN.COM nie przyjmuje żadnej formy odpowiedzialności wynikającej z treści informacji lub komunikatów wydanych przez Użytkowników za pośrednictwem tych obszarów.

Zrzeczenie się gwarancji i zobowiązań.

Wszystkie informacje zawarte na tej stronie są dostarczane „tak jak są” i MADE-IN-SPAIN.COM nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, dotyczących wiarygodności, dokładności lub integralności strony. MADE-IN-SPAIN.COM nie udziela żadnej wyraźnej ani dorozumianej gwarancji, w tym, na przykład, bez ograniczania się do gwarancji dotyczących naruszenia jakości, możliwości sprzedaży lub przydatności do określonego celu.

MADE-IN-SPAIN.COM nie gwarantuje dostępności, ciągłości, przydatności ani nieomylności funkcjonalności tej strony, usług lub treści, ani wiarygodności ani przydatności jakichkolwiek informacji i treści dostarczanych przez strony trzecie za pośrednictwem tej strony. Chociaż MADE-IN-SPAIN.COM poświęca wszelkie uzasadnione wysiłki w celu zagwarantowania dostępności, dostępu, ciągłości i nieomylności swojej funkcjonalności i usług, MADE-IN-SPAIN.COM nie gwarantuje tego, ponieważ mogą na nie mieć wpływ liczne czynniki pozostające poza jego kontrolą. W konsekwencji nie będzie to wiarygodne (z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w obowiązujących przepisach prawnych) za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkowników w wyniku takiej niedostępności, braku dostępu lub przerwania ciągłości.

Ograniczenie odpowiedzialności

MADE-IN-SPAIN.COM nie akceptuje żadnej formy odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, utratę zysków lub utratę danych i / lub klientów wynikających z korzystania przez Użytkowników lub niemożność korzystania z tej strony.

Ta strona może zawierać linki hipertekstowe i odniesienia do innych stron internetowych i stron, które nie mogą być kontrolowane przez MADE-IN-SPAIN.COM, w takim przypadku MADE-IN-SPAIN.COM nie ponosi odpowiedzialności za treści, które mogą pojawić się na wspomnianych stronach.

Użytkownicy wyraźnie zgadzają się na wydanie MADE-IN-SPAIN.COM od jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania Użytkownika w oparciu o treści przechowywane na tej stronie.

Użytkownicy rozumieją i wyraźnie akceptują, że każdy rodzaj treści, oprogramowania lub innego rodzaju materiały pobrane lub uzyskane w jakikolwiek inny sposób za pośrednictwem tej strony są na ich własne ryzyko i przedsięwzięcie oraz że Użytkownicy będą jedynymi stronami odpowiedzialnymi za wszelkie szkody lub utrata danych w ich systemach komputerowych.

MADE-IN-SPAIN.COM wdrożył wszystkie rozsądne zasoby, aby zapewnić poprawność informacji zawartych na stronie. Użytkownicy witryny potwierdzają jednak, że część informacji zawartych na tej stronie może być niepoprawna, może być niekompletna lub nieaktualna lub może zawierać błędy.

Prawo do wykluczenia i częściowego unieważnienia.

MADE-IN-SPAIN.COM zastrzega sobie prawo do anulowania, usunięcia lub zakazania korzystania z całości lub części usług witryny przez użytkownika bez konieczności uprzedniego powiadomienia, jeśli w jego ocenie i w jakiejkolwiek sytuacji Użytkownik dokonuje niewłaściwe ich użycie.

Jeżeli właściwy sąd uzna, że ​​którykolwiek z warunków określonych w tych warunkach prawnych jest niezgodny z prawem lub nieważny, przepis ten zostanie wykluczony, jeżeli jest to wymagane prawem. Użytkownicy wyraźnie akceptują, że inne nie wykluczone postanowienia nie będą modyfikowane i pozostaną w pełni wykonalne.

Obowiązujące ustawodawstwo i jurysdykcja.

13.1 Ta strona znajduje się w Hiszpanii i jest obsługiwana przez nią. Wszystkie sprawy dotyczące tej strony podlegają prawu hiszpańskiemu i jurysdykcji właściwych sądów i trybunałów Hiszpanii, bez stosowania zasad dotyczących konfliktu jurysdykcyjnego. W przypadkach, gdy Użytkownik nie jest sklasyfikowany jako konsument lub ma miejsce zamieszkania poza Hiszpanią, MADE-IN-SPAIN.COM Użytkownik wyraża zgodę na związanie się sądami i trybunałami MADRID, wyraźnie zrzekając się jakiegokolwiek innego forum prawnego, do którego mogli być uprawnieni.

Użytkownicy, którzy chcą korzystać z tej witryny spoza Hiszpanii lub z niej korzystać, muszą pamiętać, że robią to z własnej inicjatywy i są odpowiedzialni za zgodność z odpowiednimiocal prawa.

Czas trwania i zmiana.

Chociaż stosunek prawny między MADE-IN-SPAIN.COM a użytkownik wynikający z dostępu do witryny i korzystania z niej ma nieograniczony czas trwania, zakłada się, że zakończy się w momencie, w którym firma zmienia te ogólne warunki. W momencie, w którym firma ogłasza modyfikację ogólnych warunków, a Użytkownik uzyskuje dostęp i korzysta z usług i treści witryny, uważa się, że rozpoczęto nowy stosunek prawny między obiema stronami o nieokreślonym czasie trwania.

Niezależnie od powyższego firma MADE-IN-SPAIN.COM ma prawo zawiesić, przerwać lub uznać jednostronnie wypowiedziane, w dowolnym momencie i bez konieczności wcześniejszego powiadomienia lub uzasadnienia, świadczenie jakichkolwiek oferowanych usług.

MADE-IN-SPAIN.COM zastrzegamy sobie prawo do przeglądania niniejszych warunków użytkowania jednostronnie i bez wcześniejszego powiadomienia w dowolnym momencie. Zmienione warunki wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na tej stronie. Użytkownicy regularnie korzystający z tej witryny muszą regularnie sprawdzać warunki i muszą powstrzymać się od dostępu do witryny, jeśli uznają, że którykolwiek ze zmienionych warunków jest niedopuszczalny.

Ogólne warunki sprzedaży www.made-in-spain.com

Przeczytaj uważnie ten dokument, ponieważ zawiera on warunki sprzedaży, które zobowiązujesz się spełnić podczas korzystania ze sklepu internetowego MADE-IN-SPAIN.COM. Poniższe warunki mają zastosowanie do wszelkich zastosowań www.made-in-spain.com i wszystkie zakupy dokonane za pośrednictwem MADE-IN-SPAIN.COM.

Warunki te regulują stosunek umowny między Tobą a DEHESA DIGITAL SERVICES SL, firmą, która jest właścicielem domeny www.made-in-spain.com, który jest w C / Velázquez nr 53, 5º w lewo, 28001, Madryt, Hiszpania.

Wszelkie zapytania, skargi lub korespondencja dotyczące niniejszych Warunków lub MADE-IN-SPAIN.COM należy adresować do danych kontaktowych wskazanych na naszej stronie kontaktowej.


Zakup produktów od made-in-spain.com

Kryteria składania zamówień:

Możesz kupować tylko produkty:

 • które są dostępne do sprzedaży i których szczegóły pojawiają się na made-in-spain.ie;
 • dla dostaw w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Francji, Niemczech, Włoszech, Portugalii, Danii, Belgii, Szwajcarii, Holandii, Finlandii i Luksemburgu, z zastrzeżeniem ograniczeń opisanych w polityce międzynarodowej wysyłki i handlu MADE-IN-SPAIN.COM.

  Szczegóły dotyczące produktów dostępnych do zakupu (w tym odpowiednia cena) są określone na stronie www.made-in-spain.com. MADE-IN-SPAIN.COM przyjmie wszystkie środki, które są konieczne i uzasadnione, aby zagwarantować, że wszystkie szczegóły, opisy i ceny produktów pojawiających się na made-in-spain.ie są poprawne, gdy informacje są dodawane do made-in-spain.ie. Chociaż wdrażamy wszystkie dostępne zasoby, aby sklep made-in-spain.ie był aktualizowany tak, jak to możliwe, informacje określone w danym momencie mogą nie zawsze odzwierciedlać dokładną sytuację podczas składania zamówienia, aw rezultacie MADE-IN-SPAIN.COM zarezerwuj prawo do anulowania zamówienia w całości lub w części z jakiegokolwiek powodu, we wszystkich przypadkach zwrotu pełnej kwoty zakupu klientowi.


Umiejscowienie zamówień zakupu produktów i zawarcie umowy zakupu:

 • Po wybraniu produktów, które chcesz nabyć, produkty te zostaną umieszczone na stronie „Mój zakup”.
 • Po zakończeniu wybierania produktów należy kliknąć przycisk „Mój zakup”, który wyświetli podsumowanie zamówienia z przyciskiem „zapłać”, co doprowadzi Cię do pełnego podsumowania zamówienia, warunków wysyłki i sposobu płatności .
 • U stóp tej strony „Mój zakup” należy kliknąć przycisk „Kompletny zakup”, aby zostać przekierowanym na bezpieczny serwer, na którym będzie można dokonać płatności w sposób absolutnie gwarantowany, korzystając z karty kredytowej lub debetowej lub PAYPAL konto.
 • Po uzupełnieniu danych i kliknięciu przycisku „zapłać” na stronie bezpiecznych płatności uzyskamy autoryzację od firmy wydającej kartę kredytową lub debetową na kwotę wskazaną na stronie podsumowania zamówienia.
 • Made-in-spain.ie wyśle ​​Ci e-mail potwierdzający otrzymanie zamówienia na produkt, który nie stanowi automatycznej akceptacji Twojego zamówienia.
 • Made-in-spain.ie wyśle ​​do Ciebie e-mail potwierdzający Twoje zamówienie, gdy wszystkie odpowiednie kontrole zostaną wykonane, a drugi po zmianie statusu zamówienia na „w przygotowaniu”, „wysłane” lub „dostawa kompletna”.
 • ty i MADE-IN-SPAIN.COM po wysłaniu wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia zrealizuje umowę sprzedaży produktów, o które prosił użytkownik, a mimo to w każdym przypadku po otrzymaniu wyżej wymienionych produktów.
 • Umowa sprzedaży może być zawarta w języku hiszpańskim lub angielskim.
 • Tekst umowy sprzedaży zostanie zawarty w wiadomości e-mail z potwierdzeniem wysyłki i będzie przechowywany przez MADE-IN-SPAIN.COM chociaż nie będzie dostępny dla Klienta po zawarciu umowy.


Made-in-spain.com może, według własnego wyboru, odmówić przetworzenia zamówienia lub nie być w stanie go przetworzyć, w żadnych okolicznościach uznanych za konieczne przez made-in-spain.ie, w którym to przypadku poinformuje klienta o odrzuceniu i przyczynie tego .