WARUNKI PRAWNE WYKORZYSTANIA WITRYNY

MADE IN SPAIN zastrzega sobie prawo do modyfikacji w dowolnym czasie, jednostronnie i bez konieczności uprzedniego powiadomienia użytkowników, treści, struktury, funkcjonalności lub warunków dostępu do tej strony.

Użytkownicy witryny są jednak świadomi i akceptują fakt, że część informacji zawartych w niniejszym dokumencie może być niepoprawna, niekompletna lub nieaktualna lub zawierać błędy typograficzne. MADE IN SPAIN nie jest zobowiązany do aktualizacji zawartości tej strony i nie ponosi odpowiedzialności za brak aktualizacji informacji. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ocenę dokładności i / lub przydatności wszelkich informacji, porad, opinii lub innych treści dostępnych za pośrednictwem tej strony.

W odniesieniu do cen produktów oferowanych na stronie internetowej www.made-in-spain.ie, MADE IN SPAIN Zastrzegamy sobie prawo do ich zmiany z dowolnego powodu i bez wcześniejszego powiadomienia. MADE IN SPAIN Podobnie zastrzega sobie prawo do anulowania zakupu złożonego przez Użytkownika w całości lub w części z dowolnego powodu, zwracając kwotę anulowanego zakupu przy użyciu tej samej metody płatności, jaką zatrudnia Użytkownik.

MADE IN SPAIN podobnie zastrzega sobie prawo do tymczasowego zawieszenia dostępu do tej witryny, bez konieczności wcześniejszego powiadomienia, w celu wykonania czynności konserwacyjnych, aktualizacji, ulepszeń lub napraw.

Użytkownikom zabrania się korzystania z tej strony do wysyłki, przekazywania lub publikowania jakichkolwiek nielegalnych, grożących, oszczerczych, zniesławiających, propagandising, skandalicznych, obscenicznych, pornograficznych lub innych materiałów, które mogłyby stanowić podstawę do cywilnego karnej lub zobowiązań zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem z odpowiedzialności za wydarzenia we wszystkich przypadkach taka przypadających na użytkownika.

MADE IN SPAINNie możemy zagwarantować, strona internetowa lub obudowa serwery to są wolne od wirusów lub innego rodzaju potencjalnie szkodliwym oprogramowaniem, ani dostępność, ciągłość, użyteczność lub nieomylność z funkcjonalności tej strony, z usług ITS lub treści jego, ani legalności, rzetelność lub przydatność informacji i treści dostarczonych przez osoby trzecie za pośrednictwem tej strony.

Z tej strony mogą korzystać wyłącznie osoby fizyczne i prawne posiadające odpowiednie uprawnienia prawne zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi wieku prawnego.

Zachowanie użytkowników. Zakazy.

Korzystanie z treści i usług oferowanych przez MADE IN SPAIN podlega wyłącznemu ryzyku i odpowiedzialności Użytkowników.

Firma nie przyjmuje żadnego obowiązku ani zobowiązania do weryfikacji lub nadzorowania treści i informacji wprowadzanych przez Użytkowników.

Użytkownicy zobowiązują się do korzystania ze strony internetowej i wszystkich jej treści i usług w sposób sumienny, przez cały czas zgodnie z prawem, odpowiednimi standardami postępowania i niniejszymi ogólnymi warunkami, zachowując szacunek wobec innych Użytkowników przez cały czas.

Użytkownicy Podobnie zobowiązują się do odpowiedniego wykorzystania materiałów i informacji zawartych na stronie internetowej, dzięki czemu nie ma sensu z nimi do wykonywania nielegalnych lub przestępczych działań, lub dowolny Które naruszają praw osób trzecich, jest niezgodny z przepisami dotyczącymi własności intelektualnej i przemysłowej, lub jakikolwiek inny obowiązujące zasady prawne struktury, będące jedynymi stronami odpowiedzialności przed MADE IN SPAIN oraz strony trzecie w przypadku naruszenia niniejszych warunków.

Użytkownicy zobowiązują się nie przekazywać, nie wprowadzać, nie rozpowszechniać ani nie udostępniać stronom trzecim żadnego rodzaju materiałów ani informacji naruszających prawo, moralność, porządek publiczny lub niniejsze ogólne warunki użytkowania.

W każdym przypadku użytkownicy muszą podać dokładne informacje, które nie doprowadzą do pomyłki i właściwe dane identyfikacyjne, w żadnym razie nie uzurpujące sobie tożsamości osób trzecich lub działające w ich imieniu.

Jeśli chodzi o popełnianie jakichkolwiek nieprawidłowości, pamiętaj, że adres IP twojego komputera jest rejestrowany po prostu poprzez dostęp do naszej strony internetowej.

Chronione strefy witryny.

Subskrypcja lub rejestracja użytkownika będą wymagane, aby uzyskać dostęp do wszystkich usług MADE IN SPAIN, Rejestracja odbywa się w sposób wyraźnie wskazany na stronie internetowej.

Ta strona może zawierać strefy ograniczonego dostępu, chronione danymi identyfikacyjnymi i hasłami lub innymi mechanizmami bezpieczeństwa. Użytkownicy nie mogą próbować uzyskać dostępu do tych stref o ograniczonym dostępie, chyba że zostali do tego należycie upoważnieni przez MADE IN SPAINani próba uniknięcia lub manipulowania ustanowionymi przez nią mechanizmami ochronnymi.

Użytkownicy, którzy zostali autoryzowani przez MADE IN SPAIN dostęp do którejkolwiek z tych stref chronionych jest wyłącznie odpowiedzialny za zachowanie ścisłej tajemnicy i nieujawnianie osobom trzecim danych identyfikujących, haseł i innych metod bezpieczeństwa udostępnionych im przez MADE IN SPAIN w celu uzyskania dostępu do chronionych stref. Użytkownicy będą zatem jedynymi stronami odpowiedzialnymi za wszelkie szkody spowodowane przez brak zachowania tajemnicy wyżej wymienionych mechanizmów bezpieczeństwa.

Użytkownicy są niniejszym informowani, że nieautoryzowana próba uzyskania dostępu do stref ograniczonego dostępu na tej stronie może podlegać odpowiedzialności cywilnej i / lub karnej.

Własność intelektualna i przemysłowa.

Cała zawartość witryny, w tym wyłącznie tytułem przykładu, bez ograniczania się do znaków towarowych, logo, grafik, obrazów, plików dźwiękowych i wideo, oprogramowania, kodu programowania, tekstów, ikon i nazw identyfikujących usługi (dalej " materiały ") są własnością MADE IN SPAIN i są chronione obowiązującym prawem w zakresie praw własności intelektualnej i przemysłowej.

Dostęp użytkowników do tej witryny nie stanowi żadnego rodzaju zrzeczenia, przeniesienia lub cesji wspomnianych praw własności, w całości lub w części, a dostęp do takiej treści lub elementów nie daje w żaden sposób Użytkownikowi możliwości kopiowania, sprzedawania lub modyfikowanie, reprodukowanie, publikowanie, przypisywanie, przekazywanie lub tworzenie nowych produktów lub usług wynikających z zawartych tu informacji i elementów.

Z tego powodu Użytkownicy strony nie mogą bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody MADE IN SPAINkopiować, rozpowszechniać, pobierać, modyfikować, usuwać, usuwać, zmieniać, publikować, przesyłać lub wykorzystywać w jakikolwiek sposób zawartych materiałów.

Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani licencji w odniesieniu do usługi lub jej elementów, z wyjątkiem ograniczonego prawa do korzystania z usługi zgodnie z obowiązującymi warunkami. Zawartość lub elementy dostępne za pośrednictwem usług MADE IN SPAIN mogą być wykorzystywane wyłącznie do indywidualnego użytku i potrzeb, z obowiązkiem niewykonywania bezpośredniego lub pośredniego komercyjnego wykorzystania usług, materiałów, elementów lub informacji uzyskanych za ich pośrednictwem.

Nieautoryzowane użycie jakiegokolwiek materiału zawartego na stronie internetowej www.made-in-spain.ie i wszystkie rozszerzenia do niego będą skutkować wniesieniem wszystkich stosownych kroków prawnych oraz roszczeniami o odszkodowanie ustalone w ustawie o własności intelektualnej w Hiszpanii lub kraju pochodzenie sprawcy.

Informacje przekazywane przez użytkowników.

Ta strona może zawierać publiczne fora, czaty i inne mechanizmy, za pomocą których Użytkownicy mogą wyrażać swoje opinie i wymieniać pliki w formacie elektronicznym. Informacje, komunikaty i zgłoszenia przesłane za pośrednictwem tych forów i czatów, wraz z adresami poczty elektronicznej i wszelkimi innymi komunikatami ujawnionymi przez Użytkowników, nie będą klasyfikowane jako informacje poufne.

Za każdym razem, gdy użytkownicy przesyłają lub publikują jakiekolwiek informacje na tej stronie, będą przyznawać autoryzację MADE IN SPAIN do wykorzystania informacji Said, traktuje tym bez ograniczać się do używania, reprodukcji, przekazywania publikacji lub wysłania danych przemawia za dowolnym celu, traktuje tym bez ogranicza się do powielania, ujawnienia, przekazywania publikacji lub wysłania informacji takiej.

MADE IN SPAIN nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności wynikającej z treści informacji lub komunikatów wydanych przez jej Użytkowników za pośrednictwem tych obszarów.

Zrzeczenie się gwarancji i zobowiązań.

Wszystkie informacje zawarte na tej stronie są dostarczane "tak jak są", oraz MADE IN SPAIN nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, dotyczących rzetelności, dokładności lub integralności witryny. MADE IN SPAIN nie udziela żadnych wyraźnych ani domniemanych gwarancji, w tym tytułem przykładu, bez ograniczania się, w odniesieniu do naruszenia jakości, sprzedaży lub przydatności do określonego celu.

MADE IN SPAIN nie gwarantuje dostępności, ciągłości, przydatności lub nieomylności funkcjonalności tej witryny, usług lub treści, ani wiarygodności ani przydatności jakichkolwiek informacji i treści dostarczanych przez strony trzecie za pośrednictwem tej witryny. The MADE IN SPAIN poświęca wszelkie rozsądne starania, aby zagwarantować dostępność, dostępność, ciągłość i nieomylność jego funkcjonalności i usług, MADE IN SPAIN Nie gwarantuje tego, ponieważ mogą na nie wpływać liczne czynniki poza jego kontrolą. W związku z tym nie będzie ponosić odpowiedzialności (z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w obowiązujących przepisach prawnych) za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkowników w wyniku takiej niedostępności, braku dostępu lub przerwy w ciągłości.

Ograniczenie odpowiedzialności

MADE IN SPAIN nie przyjmie żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, utratę zysków lub utratę danych i / lub klientów wynikające z użytkowania przez Użytkowników lub niemożność korzystania z tej witryny.

Ta strona może zawierać linki hipertekstowe i odniesienia do innych stron i stron, które mogą nie być kontrolowane przez MADE IN SPAIN, w którym to przypadku MADE IN SPAIN nie ponosi odpowiedzialności za treści, które mogą pojawić się na wspomnianych stronach.

Użytkownicy wyraźnie zgadzają się na wydanie MADE IN HISZPANIA od wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania Użytkownika w oparciu o zawartość hostowaną na tej stronie.

Użytkownicy rozumieją i wyraźnie akceptują, że każdy rodzaj treści, oprogramowania lub innego rodzaju materiałów pobranych lub uzyskanych w jakikolwiek inny sposób za pośrednictwem tej witryny jest na własne ryzyko i ryzyko, a Użytkownicy będą odpowiedzialni za wszelkie szkody Utrata danych spowodowana ich systemami komputerowymi.

MADE IN SPAIN Wdrożyłeś wszystkie uzasadnione zasoby, aby upewnić się, że informacje zawarte na stronie są poprawne. Użytkownicy witryny nie potwierdzili, że część informacji zawartych w tej witrynie może być niepoprawna, może być niekompletna lub nieaktualna lub zawierać błędy.

Prawo do wykluczenia i częściowego unieważnienia.

MADE IN SPAIN zastrzega sobie prawo do anulowania, usunięcia lub zablokowania korzystania ze wszystkich lub wszystkich usług strony internetowej ze strony dowolnego Użytkownika bez konieczności uprzedniego powiadomienia, jeśli w swoim wyroku i w jakichkolwiek okolicznościach Użytkownik podejmie się niewłaściwe ich użycie.

Jeżeli właściwy sąd orzeknie, że którekolwiek z warunków określonych w tych warunkach prawnych jest niezgodne z prawem lub nieważne, postanowienie to zostanie wyłączone, jeżeli jest to prawnie wymagane. Użytkownicy wyraźnie akceptują, że pozostałe niewykluczone przepisy zostaną zmienione i będą w pełni możliwe do wyegzekwowania.

Obowiązujące ustawodawstwo i jurysdykcja.

13.1 Ta strona jest zlokalizowana i obsługiwana z Hiszpanii. Wszelkie sprawy dotyczące tej strony podlegają hiszpańskiemu prawu i jurysdykcji sądów hiszpańskich, bez stosowania zasad dotyczących konfliktu jurysdykcyjnego. W przypadkach, gdy Użytkownik nie jest sklasyfikowany jako konsument lub ma miejsce zamieszkania poza Hiszpanią, MADE IN SPAIN a Użytkownik zgodził się na związanie się Sądami i Trybunałami MADRID, wyraźnie zrzekając się jakiegokolwiek innego forum prawnego, do którego mogliby być uprawnieni.

Użytkownicy, którzy chcą korzystać z tej strony internetowej poza Hiszpanią, muszą pamiętać, że działają z własnej inicjatywy i są odpowiedzialni za przestrzeganie odpowiednich lokalnych przepisów.

Czas trwania i przegląd.

Mimo że stosunek prawny między MADE IN SPAIN a użytkownik wynikający z dostępu do strony i korzystania z niej ma czas nieograniczony, uznaje się ją za zawartą w momencie, w którym firma modyfikuje te ogólne warunki. W momencie, w którym firma ogłasza zmianę ogólnych warunków, a użytkownik uzyskuje dostęp i zatrudnia usługi i zawartość strony, nowy związek prawny między obiema stronami o tak nieograniczonym czasie trwania zostanie uznany za rozpoczęty.

Niezależnie od powyższego, firma MADE IN SPAIN jest uprawniona do zawieszenia, przerwania lub stwierdzenia jednostronnego rozwiązania, w dowolnym czasie i bez konieczności uprzedniego powiadomienia lub uzasadnienia, świadczenia którejkolwiek z oferowanych usług.

MADE IN SPAIN rezerwować sobie prawo do jednostronnego przeglądu warunków użytkowania i bez wcześniejszego powiadomienia w dowolnym czasie. Zmienione warunki wejdą w życie, gdy tylko zostaną opublikowane na tej stronie. Użytkownicy regularnie korzystający z tej strony muszą regularnie sprawdzać warunki i muszą powstrzymać się od dostępu do strony, jeśli uznają którykolwiek z poprawionych warunków za niedopuszczalny.

Ogólne warunki sprzedaży www.made-in-spain.com

Przeczytaj uważnie ten dokument, ponieważ zawiera on warunki, których wypełnienia zobowiązujesz się przestrzegać podczas korzystania ze sklepu internetowego MADE-IN-SPAIN.COM, Poniższe zasady i warunki mają zastosowanie do każdego wykorzystania strony www.made-in-spain.com i wszystkie zakupy dokonane za pośrednictwem MADE IN SPAIN.

Warunek ten reguluje stosunek umowny między użytkownikiem a MADE IN SPAIN (MIS ATLANTIC Ltd), firma będąca właścicielem domeny www.made-in-spain.com, zarejestrowane biuro firmy znajduje się w 9, Gascoigne Court, Candem Row, Dublin 8, Dublin, Irlandia. Posiada irlandzki numer identyfikacji podatkowej IE3434085LH.

Wszelkie zapytania, skargi lub korespondencja dotyczące niniejszych Warunków lub MADE IN SPAIN, należy kierować do danych kontaktowych wskazanych na naszej stronie kontaktowej.


Zakup produktów od made-in-spain.com

Kryteria dotyczące składania zamówień:

Możesz kupować tylko produkty:

 • które są dostępne do sprzedaży, a których szczegóły znajdują się na made-in-spain.ie;
 • w przypadku dostaw w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Francji, Niemczech, Włoszech, Portugalii, Danii, Belgii, Szwajcarii, Holandii, Finlandii i Luksemburgu, z zastrzeżeniem ograniczeń opisanych w międzynarodowej polityce transportu i MADE IN SPAIN.

  Szczegóły dotyczące produktów dostępnych w sprzedaży (wraz z odpowiednią ceną) są podane na stronie www.made-in-spain.com. MADE IN SPAIN podejmie wszelkie niezbędne i uzasadnione działania w celu zagwarantowania, że ​​wszystkie te szczegóły, opisy i ceny, które pojawią się na made-in-spain.ie, są poprawne, gdy informacje zostaną dodane do made-in-spain.ie. Chociaż wdrażamy wszystkie dostępne zasoby, aby przechowywać aktualizację, tak jak to możliwe, informacje podane w danym czasie mogą nie zawsze odzwierciedlać dokładną sytuację podczas składania zamówienia, a co za tym idzie, MADE IN SPAIN Zastrzegamy sobie prawo do anulowania zamówienia w całości lub w części z dowolnego powodu, we wszystkich przypadkach zwrotu całej kwoty zakupu klientowi.


Rozmieszczenie zamówień zakupu produktu i zawarcie umowy zakupu:

 • Po wybraniu produktów, które chcesz nabyć, produkty te zostaną uwzględnione na stronie "Mój zakup".
 • Po zakończeniu wyboru produktów należy kliknąć przycisk "Mój zakup", który wyświetli podsumowanie zamówienia za pomocą przycisku "zapłać", który doprowadzi Cię do pełnego podsumowania zamówienia, warunków dostawy i metody płatności ,
 • U dołu strony "Mój zakup" powinieneś kliknąć przycisk "Dokonaj pełnego zakupu", aby zostać przekierowany na bezpieczny serwer, na którym będziesz mógł dokonać płatności w sposób absolutnie gwarantowany, używając karty kredytowej lub debetowej lub PAYPAL konto.
 • Po uzupełnieniu danych i kliknięciu przycisku "zapłać" na bezpiecznej stronie płatności otrzymamy od firmy wystawiającej kartę kredytową lub debetową upoważnienie na kwotę wskazaną na stronie podsumowania zamówienia.
 • Made-in-spain.ie wyśle ​​Ci e-mail potwierdzający odbiór zamówienia produktu, co nie oznacza automatycznej akceptacji przez nas Twojego zamówienia.
 • Made-in-spain.ie wyśle ​​Ci wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia po dokonaniu wszystkich odpowiednich kontroli, a po zmianie statusu zamówienia na "w przygotowaniu", "wysłane" lub "kompletne dostawy".
 • ty i MADE IN SPAIN, wykonamy umowę na produkty zamówione przez Ciebie po wysłaniu e-maila z potwierdzeniem zamówienia, a jednak w każdym przypadku po otrzymaniu wyżej wymienionych produktów.
 • Umowa sprzedaży może zostać zawarta w języku hiszpańskim lub angielskim.
 • Tekst umowy sprzedaży zostanie dołączony do e-maila potwierdzającego przyjęcie i będzie przechowywany przez MADE IN SPAIN, chociaż nie będzie dostępny dla Klienta po zawarciu umowy.


Made-in-spain.com może, według własnego wyboru, odmówić realizacji zamówienia lub nie być w stanie go przetworzyć, w okolicznościach uznanych za niezbędne przez made-in-spain.ie, w takim przypadku poinformuje klienta o odrzuceniu i uzasadnieniu tego ,